Muusikaõpetuse olümpiaad 2014 Prindi Saada link
Kasutaja hinnang: / 0
ViletsParim 
Muusikaõpetus
Kirjutas Maimu Muttik   
Pühapäev, 17 November 2013 09:24

 

EV Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Muusikaõpetajate Liit

kuulutavad välja

VII muusikaolümpiaadi

Olümpiaadi patroon on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor professor

Peep Lassmann

OLÜMPIAADI JUHEND

Muusikaolümpiaadi korraldavad Eesti Muusikaõpetajate Liit, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia  ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Olümpiaadi eesmärgid:

● luua muusikaliselt andekatele lastele võimalus ja motivatsioon loovaks muusikaliseks eneseväljenduseks;

● arendada muusikalist kirjaoskust kui eeldust loominguliseks tegevuseks;

● väärtustada muusikaõpetust kui loovainet riiklikus õppekavas;

      ● laiendada võimalusi muusikaliseks omaloominguks (teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente ning elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid).

Muusikaolümpiaad viiakse läbi 2013/2014 õppeaastal VI-VII klasside (noorem rühm) ja gümnaasiumiklasside (vanem rühm) õpilastele kahes voorus:

-          piirkondlik voor – reedel, 31. jaanuaril 2014 maakonnas/linnas;

-          üleriigiline voor – laupäeval, 15. veebruaril 2014 Tallinnas, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (Rävala pst. 16).

Ülesanded koostatakse nooremas rühmas II kooliastme ning vanemas rühmas III kooliastme õpitulemustest lähtuvalt.

Olümpiaadi mõlemad voorud toimuvad ühtsete küsimuste alusel, mille koostamise eest vastutab Eesti Muusikaõpetajate Liidu poolt moodustatud olümpiaadi komisjon.

Olümpiaadist osavõtjate hindamine nii piirkondlikus kui ka üleriigilises voorus toimub kahes vanuserühmas - noorem rühm ja vanem rühm.

Olümpiaadi töökeeled on VI-VII klassis eesti ja vene keel, gümnaasiumis eesti keel.


Piirkondlik voor

Piirkondlik voor toimub reedel, 31.jaanuaril  2014, algusega kell 10.00

Olümpiaadi piirkondliku vooru korraldab selleks moodustatud maakonna/linna komisjon. Piirkondliku vooru olümpiaadikomisjoni esimehe nime ja e-posti aadressi palume teatada 17. jaanuariks 2014 aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.


Olümpiaadi piirkondlikus voorus osalevad järgmised maakonnad/linnad:

Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Narva, Põlvamaa, Pärnu, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tallinn, Tartu, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa, Võrumaa.

Olümpiaadi läbiviimiseks vajalikud vahendid:

1. muusikakeskus muusika kuulamiseks (CD)
2. aparatuur DVD näitamiseks
3. klaver

4. elektroakustilised, audiovisuaalsed ja multimeedia vahendid (omaloominguks selle žanri valinud osalejatel palume eelnevalt täpsustada vahendite vajadust/võimalust oma maakonna/linna olümpiaadikomisjoniga)

Ülesanded ning lahendused koos hindamisjuhendiga saadetakse maakonna/linna haridusametisse 27. jaanuariks 2014.

Piirkondliku vooru töid hindab 3-5 liikmeline žürii. Tulemused vormistatakse protokollidena ning saadetakse elektrooniliselt olümpiaadikomisjonile aadressil See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.   hiljemalt 5. veebruariks 2014.

Piirkondliku vooru võitjate kirjalikud tööd   palume saata üleriigilisele žüriile 5. veebruariks 2014 ning lisada nendele:

a) kaaskiri, milles teatatakse piirkonna poolt olümpiaadi lõppvooru suunatud õpilaste andmed;

b) piirkondliku vooru täielikud protokollid (paberkandjal) vastavalt näidisele (ees- ja perekonnanimi, kool, klass, õppekeel, aineõpetaja, ülesannete eest saadud punktid ning punktide kogusumma);

c) vanemas rühmas osalenu omaloominguline teos noodistatult või žanrispetsiifikast lähtuva salvestisena.

 

Materjalid palume saata aadressil:

Ene Kangron
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Rävala pst 16
10 143 Tallinn

Märksõna -  Muusikaolümpiaad 2014

 

Üleriigiline voor

Muusikaolümpiaadi üleriigiline voor toimub laupäeval, 15. veebruaril 2014 algusega kell 10.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Rävala pst 16; Tallinn.

Üleriigilises voorus osaleb iga linna/maakonna vastava vanuserühma võitja. Tallinnal on võimalus saata lõppvooru viis õpilast mõlemast vanuserühmast.

Lõppvooru kutsutute nimekirjad avalikustatakse 7. veebruariks 2014 olümpiaadide veebilehel www.ttkool.ut.ee/olympiaadid ja Eesti Muusikaõpetajate Liidu kodulehel www.emol.ee

VII üleriigilise muusikaolümpiaadi lõppvooru tulemused avalikustatakse eelnimetatud veebilehtedel  1. märtsiks 2014.

Üleriigilise vooru võitjatel (kaks parimat mõlemast vanuserühmast) on võimalus osaleda  II Rahvusvahelisel Muusikaolümpiaadil, mis toimub 30. aprillist kuni   3. maini 2014 Riias, Jāzeps Vītols`i nim Läti Muusikaakadeemias, informatsioon aadressil  http://muo2014riga.blogspot.com

 

Üleriigilise vooru orienteeruv ajakava

(täpsustatud ajakava saadetakse piirkondliku olümpiaadi komisjoni esimehele ning avalikustatakse EMÕLiidu veebilehel www.emol.ee).

15. veebruar 2014

9.30 Osavõtjate registreerimine

10.00-10.45 Kirjalikud ülesanded

11.00-12.00 Noodist laulmine

13.00-14.30 Õpitud laulu esitamine (avalik esinemine)

15.00-16.30 Omaloomingu esitamine (avalik esinemine)

17.00-17.30 Diskussioon olümpiaadist osavõtjatega.

17.30 – 18.45 Kokkuvõtted ja autasustamine, olümpiaadi lõppkontsert

 
Olümpiaadi üleriigilisse vooru kutsutud õpilased (võistlejad) kindlustatakse olümpiaadi toimumise ajal tasuta öömaja ja lõunasöögiga. Ööbimise soovist teatada hiljemalt  5. veebruariks 2014 e-posti aadressil: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Õpilastega kaasas oleva täiskasvanu ja kaasesineja(te)lähetuskulud katab lähetaja.
 

Autasustamine

Kõiki osalejaid autasustatakse punktide kogusummast lähtuvalt kuld-, hõbe- või pronksdiplomiga.

 Eripreemiatega autasustatatakse  erinevate voorude silmapaistvamaid  esinejaid. 

 

Olümpiaadi sisu

VI-VII klass
 


Olümpiaad koosneb neljast osast.

I osa – muusikalis-teoreetiline osa, mille sisu lähtub põhikooli II kooliastme õpitulemustest:

1) kirjalikud ülesanded, sh küsimused, mis koostatakse kahe veebilehe põhjal:

Teatri- ja Muusikamuuseum  www.tmm.ee

Rahvusooper Estonia   http://www.opera.ee

 


2)  muusika kuulamine

Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) lahendamiseks on aega 45 minutit.

Seejärel loositakse laulmise järjekord, mis kehtib ka järgneva noodistlaulmise puhul.

3) lihtsa harjutuse laulmine noodist astmenimedega


II osa – laulu esitamine

Osavõtja esitab ühe Eesti heliloojalaulu omal valikul. Õpilane esitab laulu peast, kas

 a cappella või naturaalpilli(de) saatel   temale sobivas helistikus.

III osa – eelnevalt ettevalmistatud kirjalik töö teemal Minu muusikaelamus(vt juhend lisas)
(maht 1 lehekülg; formaat A4, kirja suurus 12, reavahe 1,5). Tööd palume saata maakonna/linna olümpiaadikomisjoni esimehele 20. jaanuariks 2014.

Üleriigilisest voorust osavõtja(te) töö(d) saadetakse koos protokolliga olümpiaadikomisjoni esimehele (vt lk 2 Üleriigilisele žüriile saadetavad tööd)

 

IV osa– omalooming
Osavõtja esitab kuni 3-minutilise varem ettevalmistatud omaloomingulise teose.

Teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid.

Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala, või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon.
Esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste.
Teose muusika peab olema olümpiaadil osaleja originaallooming.
Teos esitatakse mõlemas voorus avalikult elavas ettekandes või žanrispetsiifikast lähtudes vastavalt salvestiselt.


Omaloominguline töö võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus.


Noorema rühma  olümpiaadi II ja IV osa on mõlemas voorus avalikud esinemised.

 

 


Gümnaasium

Olümpiaad koosneb neljast osast.

I osa – muusikalis-teoreetiline osa, mille sisu lähtub muusikaõpetuse riikliku ainekava  põhikooli III kooliastme õpitulemustest:

1) kirjalikud ülesanded (sh küsimused, mis koostatakse ajakirja Muusika 2013. a. ilmunud väljaannete põhjal)

2)  muusika kuulamine
Kirjalike ülesannete (sh muusika kuulamine) lahendamiseks on aega 45 minutit.

Seejärel loositakse laulmise järjekord, mis kehtib ka järgneva noodistlaulmise puhul.

3)  Lihtsa harjutuse laulmine noodist (individuaalselt) kuni kahe märgiga helistikes (kaasa arvatud). Lauldakse astme- või tähtnimedega.

II osa – laulu esitamine

Osavõtja esitab üheEesti helilooja laulu omal valikul. Õpilane esitab laulu peast,

a cappella või naturaalpilli(de) saatel temale sobivas helistikus.

III osa - eelnevalt ettevalmistatud kirjalik kontserdi- või muusikalavastuse arvustus.
(maht 1,5 - 2 lehekülge, formaat A4, kirja suurus 12, reavahe 1,5). vt Lisa 2)

Tööd palume saata maakonna/linna olümpiaadikomisjoni esimehele 20. jaanuariks 2014.

(Üleriigilisest voorust osavõtjate tööd saadetakse koos protokollidega olümpiaadikomisjoni esimehele vt lk 2 Üleriigilisele žüriile saadetavad tööd).

IV osa– omalooming

● Osavõtja esitab kuni 3-minutilise varem ettevalmistatud omaloomingulise teose.

Teose loomiseks võib kasutada vokaali, akustilisi muusikainstrumente, elektroakustilisi-, audiovisuaalseid ja multimeedia vahendeid.

Omalooming võib olla pealkirjastatud laul (a cappella või saatega), instrumentaalpala, või elektroakustiliste-, audiovisuaalsete ja/või multimeedia vahenditega loodud kompositsioon.

Esitusele võib kaasata teisi lauljaid ja instrumentaliste.

Teose muusika peab olema olümpiaadil osaleja originaallooming.


Teos esitatakse mõlemas voorus avalikult elavas ettekandes või žanrispetsiifikast lähtudes vastavalt salvestiselt.

 

Omalooming võib olla sama piirkondlikus ja üleriigilises voorus.

Osavõtjatel, kes pääsevad üleriigilisse vooru, palutakse omalooming  esitada noodistatult võižanrispetsiifikast lähtuva salvestisena (vt lk 2 Üleriigilisele žüriile saadetavad tööd).

Gümnaasiumiastme olümpiaadi II ja IV osa on mõlemas voorus avalik esinemine.

 

 

Lisainformatsioon: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud. või tel 52 03 733

 

Lisad 2014. aasta muusikaolümpiaadi juhendile

 

Lisa I

Nõuandeid  6.-7. klasside töö Minu muusikaelamus kirjutamiseks

(Koostajad Karolina Sepp, Aive Skuin)

 

Kuulamis-, arutlemis- ja reflekteerimisoskus on vajalik igale inimesele. Muusika puhul on üheks selliseks võimaluseks kontserdil kuuldu üle mõtiskleda ja püüda arvamust avaldada ning seda põhjendada. Et ennast arusaadavalt väljendada, tuleb kasuks teadlik muusikaliste oskussõnade kasutamine. Huvitav  ja põnev kirjeldus loob emotsionaalse pildi ka neile, kes kontserdil ei käinud.

Järgnevad soovitused aitavad kaasa muusika kuulamisoskuse arendamisele, hinnangu andmisele ning selle põhjendamisele. Suhtu nõuannetesse loovalt, arvestades kuulatud muusika iseärasusi.

 

Üldine informatsioon

·         Mis oli kontserdi (kuulatud muusika)  pealkiri?

·         Kus ja millal sa kontserti külastasid?

·         Mis oli kontserdi teema (üldeesmärk)? Seo oma seletus pealkirjaga.

·         Millist muusikat esitati (vokaal-, instrumentaal-, koori-, orkestri-, kammer-, vm)?

·         Kelle muusikat esitati (helilooja nimi, rahvus, ajastu)?

·         Kes esines(id) (nimed, kas solist, ansambel, koor, sümfooniaorkester, dirigent vm)?

·         Mis tegi kontserdi eriliseks?

 

      Lugu, mis sulle kõige rohkem meeldis

·         Mis oli loo pealkiri?

·         Mis stiilis on lugu kirjutatud (klassikaline, folk, rock, pop, jazz vm)?

·         Milline oli esituse tase (intonatsiooni puhtus, tehnika, süvenemine, kaasahaaravus jm)?

·         Milliseid emotsioone selle loo kuulamine sinus tekitas? Põhjenda.

·         Mille poolest oli see lugu meeldejääv?

·         Võrdle teost ka teiste esitatud muusikapaladega. Kuidas sobis valitud lugu kogu kontserdi konteksti?

 

      Lisaküsimused

·      Võrdle kontserti oma varasema muusikakogemusega.

·      Millist muud informatsiooni sa said (esinejate, saali vm kohta)? Mida sa veel teada

                 oleksid tahtnud?

·      Milliseid ettepanekuid teeksid esinejatele/ kontserdiorganisaatoritele?

 

       Vormistamine

·         Märgi nimi, klass, kuupäev.

·         Kasuta reavahet 1,5 ning kirja suuruseks vali 12, (Times New Roman).

·         Olümpiaadile esita töö, mille  pikkuseks  1 – 1,5 lehekülge.

·         Loe töö mitu korda läbi, et ühtki viga poleks (kontrolli ka nimede õigekirja!).

 

 

Lisa II

 

Nõuandeid kontserdi või muusikalavastuse arvustuse kirjutamiseks gümnaasiumis

 (Koostaja Ia Remmel)

 

Arvustus võiks koosneda kolmest osast: sissejuhatus, teema arendus ja kokkuvõte.

Sissejuhatusestuleks kirja panna üldine informatsioon:

-          mis kuupäeval ja kus kontsert toimus,

-          kes esinesid,

-          milliseid teoseid esitati;

  • lisada paar üldistavat lauset kontserdi üldmeeleolust või kontserdikava ülesehitusest.

 

Teema arenduspeab sisaldama arutlust kontserdist. Alustada võiks esitatavatest muusikateostest. Kirjutise värvikamaks muutmiseks võib otsida huvitavaid fakte ja tsitaate heliloojatest või kasutada kavalehel olevat teavet. Siiski ei maksaks sõna-sõnalt kavalehel olevat tsiteerida, vaid mõne huvitava mõtte või fakti põhjal omi mõtteid ja järeldusi esitada.

Suurem osa teema arendusest peaks sisaldama mõtteid esinejate ja esituste kohta. Esituse analüüsimisel tuleks lähtuda näiteks järgmistest kriteeriumidest:

  • lähemalt võiks rääkida esinejatest, kasutades taas materjali kavalehelt või otsida lisaks Internetist. Kui materjali on väga palju, tuleks sealt valida olulisem (valikuliselt konkursivõidud, esinemised kuulsates kontserdisaalides, koostöö nimekate interpreetidega jne).
  • Kas esineja pillimänguoskus (või lauluoskus) oli heal tasemel või jättis soovida? Miks sa nii arvad?
  • Kas esitus avas sinu arvates selle helilooja stiili- ja mõttemaailma?

Oluline oleks ka põhjendada ja seletada, mida arvad sina selle helilooja  muusikast ja kuidas peaks seda sinu arvates esitama.

  • Kas esitus oli

-          originaalne ja erakordne,

-          pigem korralik ja tavapärane,

-          veider ja arusaamatu,

-          pettumus.

Taas tuleks põhjendada, miks sa niimoodi arvad.

  • Kui arvustada ooperit või muusikali, siis tuleks rääkida ka lavastusest, dekoratsioonidest, kostüümidest, tantsuseadetest jm.

 

Kokkuvõtevõiks koosneda kolmest-neljast lausest, kus tuuakse ära

  • arutlusest tekkinud järeldused,
  • arvamused sellest, kas kontserdil kuuldud muusika konkreetse interpreedi (interpreetide, orkestri jne) esituses tekitas mõtteid (milliseid?), vaimustas (miks?), tekitas igavust (miks?) jne,
  • kontserdi (muusikalavastuse) võrdlus oma varasemate kontserdikogemustega,
  • ettepanekud esinejatele või kontserdikorraldajatele.

 

Kindlasti on oluline leida kirjutisele tabav pealkiri.

Kirjatöö nõutav pikkus on poolteist kuni kaks A4 lehekülge, kirja suurus Times New Roman 12 punkti, reavahe 1,5.

Teksti viimistlemisel tuleb pööra tähelepanu õigekeelsusele ja korrektsele sõnakasutusele, samas mitte unustada  ka kujundlikku väljendust ja isikupärast stiili. Kui mõne sõna õigekirjas on kõhklusi, tasuks see üle kontrollida “Eesti keele sõnaraamatust” või “Võõrsõnade leksikonist”. Esinejate ja heliloojate nimed võiks kavalehelt üle kontrollida, kui seda võimalust pole, siis ENEst, mõnest (võõrkeelsest) muusikaleksikonist või äärmisel juhul Internetist. Arvutis kirjutatud teksti tasub alati vähemalt üks kord välja printida ja üle lugeda – nii leiab üles ikka ette tulevad näpuvead.

 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!