Uurimistöö koostamine Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis Prindi Saada link
Info

Uurimistöö koostamine

Pärnu Ülejõe Gümnaasium

2014

Selle dokumendi DOC failina saad siit (13 lk)

 

Sissejuhatus

Gümnaasiumi lõpetamise üheks tingimuseks on õpilasuurimuse või praktilise töö tegemine gümnaasiumi jooksul (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011, § 18). Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilased teevad õpilasuurimuse või praktilise töö 11. klassis. Konkurssidele esitatavate tööde puhul võib esitamise tähtaja määrata juhendaja.

Praktiliste tööde puhul võib vajaduse korral toimuda kaitsmine õppeperioodi lõpus. Õpilasuurimuse / praktilise töö hinne koos töö nimetusega kantakse klassitunnistusele ning kooliastme lõputunnistusele.

Uurimistöö olemus ja protsess

Uurimistöö (edaspidi UT) on kindlatele reeglitele vastav kirjalik töö, mis põhineb uute andmete kogumisel ning saadud tulemuste analüüsil ja mille õpilane koostab iseseisvalt, lähtudes juhendaja/õpetaja juhtnööridest (ei ole referaat). UT koosneb kirjalikust osast ja töö kaitsmisest.

Uurimistöö liigid:

●     teoreetiline,

●     empiiriline.

Teoreetilise uurimuse eesmärk on olemasolevate uuringute alusel välja töötada uudne lähenemine uurimisprobleemile, kriitiliselt analüüsida erinevaid teooriaid ja ühe eeliseid võrreldes teistega.

Empiirilises uurimuses leitakse vastused uurimisküsimustele andmete kogumise ja töötlemisega. See viiakse läbi mingi teadusliku probleemi lahendamiseks.

Praktiline töö on (edaspidi PT) õpilase/õpilaste iseseisev või meeskonnatööna tehtav terviklik ja juhendatud protsess. PT koosneb kirjalikust osast, praktilisest osast ning töö kaitsmisest.

Praktilise töö liigid:

●     Loomingulised tööd – etenduse lavastamine; kontserdikava ettevalmistamine ja selle esitamine; kirjandus- või kunstiteose, filmi, heliplaadi vm loomine.

●     Üritused – konverentsi, konkursi, kontserdi, näituse, õppekäigu vm korraldamine.

●     Õppematerjali – eksami/olümpiaadi kordamisülesannete kogumiku koostamine; veebipõhise õppekeskkonna loomine; õppevahendite valmistamine (muusikainstrumendid, geomeetriliste kujundite mudelite komplekt, näitlikud tabelid jm).

●     Õpilasfirma – toote või teenuse idee leidmine, äriplaani koostamine, õpilasfirma loomine, tegutsemine ja juhtimine; toote müük või teenuse osutamine; raamatupidamine; õpilasfirma lõpetamine, lõpparuande koostamine; õpilasfirma esitlus hindamiskomisjonile. Vaata juhendit!

Uurimistöö etapid on:

1.      töö teema valik;

2.      juhendaja leidmine, töö eesmärgi püstitus;

3.      materjali otsimine ja lugemine;

4.      töö kava koostamine;

5.      materjali süstematiseerimine ja läbitöötamine, uuringu teostamine ning analüüs;

6.      töö ülesehitus ja koostamine;

7.      töö vormistamine;

8.      töö kaitsmine.

Teema valik

Iga õpetaja pakub välja vähemalt kaks teemat, mis viitavad uurimistöö või praktilise töö valdkonnale. Teemade nimekiri on õpilasele kättesaadav kodulehel aprillis. 10. klasside õpilased teevad väljapakutud teemade hulgast valiku ja teavitavad oma otsusest teema välja pakkunud õpetajat hiljemalt aprilli viimaseks reedeks. Õpilane võib ka ise teema välja pakkuda (valida). Õpetaja otsustab, kas ta võtab õpilase pakutud teema juhendada.

Teema valikul tuleb silmas pidada:

1.    teema aktuaalsust ja originaalsust;

1.      teema konkreetsust ja piiritletust (uurimistöö peab vastuse andma teemas sõnastatud põhiprobleemile):

2.      võimalusi erialakirjanduse hankimiseks ja andmete kogumiseks;

3.      oma huve ja võimeid.

Protsess

Õpilane ja õpetaja sõnastavad koostöös uurimisprobleemi[1], mille alusel koostab õpilane esialgse tegevuskava (Lisa 1). Õpilane kooskõlastab tegevuskava õpetajaga kahe nädala jooksul, alates ajast, kui õpetaja on andnud nõusoleku tööd juhendada. Koostöös täiendatakse ja parandatakse tegevusplaan ning täpsustatakse tegevuste ajakava.

Juhendaja on üldjuhul Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpetaja. Õpilasel ja juhendajal on õigus kasutada konsultantide abi väljastpoolt kooli. Kui juhendaja ei ole Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpetaja, siis peab olema ka koolipoolne juhendaja. Õpilane on vastutav, kui ta ei täida ajakava, ning õpetaja on vastutav, kui ta ei konsulteeri õpilast.

Õpilane:

1.      otsib teemakohase kirjanduse ja allikad ning viitab neile korrektselt;

2.      analüüsib uurimismaterjali sisuliselt;

3.      annab perioodiliselt juhendajale aru töö käigust;

4.      vastutab töös esinenud andmete õigsuse eest;

5.      vormistab töö nõuetekohaselt; vaata juhendit!

6.      kaitseb tööd kaitsekomisjoni ees.

Juhendaja:

1.      aitab püstitada töö eesmärki ja kavandada töö ülesehitust;

2.      aitab koostada uurimistöö kalenderplaani;

3.      annab suuna teemakohase kirjanduse ja algallikate otsimiseks;

4.      konsulteerib õpilast uurimistöö käigus;

5.      kontrollib töö valmimist osade kaupa;

6.      hindab õpilase tööd (lisa 2).

Kaitsmisele lubatakse ainult tähtajaks esitatud, korralikult vormistatud[2] ja retsenseeritud tööd. Õppealajuhataja peab läbirääkimisi ja määrab retsensendi. Juhendaja võib retsensendi soovitada.

Retsensioon

Retsensioon peab välja tooma järgmist:

1.      töö vastavust püstitatud eesmärgile;

2.      probleemi lahendamise põhjalikkust ja teaduslikkust;

3.      uurija enda panuse osatähtsust;

4.      eesmärgi lahendamise otstarbekust;

5.      töö peamisi väärtusi ja puudusi.

Retsensent teeb ettepaneku hindeks (lisa 3). Retsensiooni koostamiseks on üldjuhul aega kaks nädalat.

Töö kaitsmine

Uurimistöö kaitsmine toimub kaitsekomisjoni[3] ja grupi kaasõpilaste ees mai teisel poolel. Oma tööst ülevaate andmiseks on õpilasel aega kuni 8 minutit. Uurimistöö kaitsmine seisneb autori lühiettekandest ja retsenseerija küsimustele vastamisest. Kaitsekõne peab olema arusaadav ja tooma välja põhilise. Tähtis on nii esinemisoskus (soovitavalt peast, mitte kasutada üksikuid lahtisi lehti) kui ka kompetentsus küsimustele vastamisel. Kasutada näitlikku abimaterjali (stendiettekanne, multimeedia, audiovisuaalsed materjalid vms).

Kaitsekõne koosneb järgmistest osadest:

1.      Pöördumine komisjoni ja teiste koosolijate poole (“Lugupeetud komisjon, …”).

2.      Töö teema ja vorm, selle valimise põhjendus

3.      Töö eesmärgid, probleem, uurimisküsimused

4.      Töö valmimise käik, ette tulnud raskused, õnnestumised

5.      Tähtsamad tulemused/järeldused

6.      Vastus küsimusele: Mida töö tegemine mulle õpetas?

7.      Tänusõnad neile, kes töö tegemise juures abiks olid

8.      Retsensendi, komisjoni ja kuulajate küsimustele vastamine.

Kaitsmist hindab kaitsmiskomisjon

Hinnatakse (lisa 4):

1.      töö vormistamist vastavalt nõuetele,

2.      viitamine,

3.      esinemisoskust (selget ja artikuleeritud kõnet, soovitavalt peast),

4.      kompetentsust küsimustele vastamisel,

5.      kaitsekõne selgust, arusaadavust, ammendavust ja ajast kinnipidamist,

6.      multimeediavahendite ja muude abivahendite kasutamist kaitsekõne ajal.

Uurimistöö Ajakava

Aeg

Tegevus

Osalised

Märts

Teemade saatmine koordinaatorile

Õpetajad, koordinaator

Aprill

Teemade nimekirja koostamine, avaldamine, valimine, kokkulepped

Koordinaator, klassijuhatajad, õpilased, juhendajad

Mai 1. pool

1. kollokvium – teema, probleem, eesmärgid, küsimused (Lisa 1)

Koordinaator, UT alused aine õpetaja, õpilased, juhendajad, (klassijuhatajad)

September

Info otsimine, töö kirjandusega

Õpilased, juhendajad

Oktoober

2. kollokvium – kirjanduse analüüs

Koordinaator, õpilased, juhendajad

November - märts

UT koostamine

Õpilased, juhendajad

Aprilli algus

Vahearuanne (3. kollokvium[4])

Koordinaator, klassijuhatajad, juhendajad

Aprill - mai

UT koostamine, vormistamine

Õpilased, juhendajad, koordinaator

Mai keskpaik

UT esitamine, retsenseerimine

Õpilased, juhendajad, retsensent

Mai 2. pool

Kaitsekõne ja ettekande koostamine

Õpilased, juhendajad

Mai viimane nädal

Kaitsmine, hindamine

Kaitsekomisjon, koordinaator, õpilased, juhendajad, retsensent

Mai lõpp

UT teema ja hinde kandmine e-kooli

Õppealajuhataja, koordinaator

Juuni

UT talletamine paberkandjal, ettekande talletamine digitaalselt.

Õppealajuhataja, koordinaator

 

Hindamissüsteem

Uurimistöö eest saadav punktide summa koosneb järgmistest osadest:

●     juhendaja - max 40 punkti

●     retsensent - max 30 punkti

●     kaitsekomisjon - max 30 punkti

●     Kokku: max 100 punkti

Hinne kujuneb vastavalt punktidele järgmiselt:

●     Hinne „5” – 90-100 punkti

●     Hinne „4” – 75-89 punkti

●     Hinne „3” – 50-74 punkti

●     Hinne „2” – 20-49 punkti

●     Hinne „1” – 0-19 punkti


 

 

LISAD

Lisa 1. Uurimistöö kava

Uurimuse tegevuskava

Õpilane (nimi)

 

 

Klass

 

Juhendaja (nimi)

[5]Kaasjuhendaja (nimi, amet)

 

Teema

 

Probleem

 

Eesmärk

 

Uurimisküsimused või uurimisülesanded (kuni kolm tegevust/etappi, mida tuleb teha eesmärgi saavutamiseks) või üks hüpotees (teaduslik oletus, mis eeldatavasti annab vastuse küsimusele)

 

 

Metoodika (küsitlus, katse, vaatlus) või praktilise töö lühikirjeldus

 

 

Töö teostamise vahendite loetelu (uurimisobjektid, -vahendid)

 

 

 


 

 

Tegevuste ajakava

Jrk nr

Kuupäev

Tegevuste ja/või kohtumiste sisu

Märkused

1.       

 

 

 

2.       

 

 

 

3.       

 

 

 

4.       

 

 

 

5.       

 

 

 

6.       

 

 

 

7.       

 

 

 

8.       

 

 

 

9.       

 

 

 

10.   

 

 

 

 

Õpilase allkiri ….........................                              Juhendaja allkiri …................................


 

 

Lisa 2. Juhendaja hinnang

Juhendaja: _____________________

Amet: _____________________

HINNANG

_______ klassi õpilase _________________________________________ uurimistööle

______________________________________________________________________

(uurimistöö pealkiri)

1. HINNANG TÖÖ SISULE (max 20 p) _____ punkti

     a) pealkirja vastavus töö sisule (max 4 p) ____ punkti

     b) eesmärkide, ülesannete, hüpoteeside selgus ja täitmine (max 4 p) ____ punkti

     c)  meetodite sobivus (max 4 p) ____ punkti

     d)  töö sisu  (max 4 p) ____ punkti

     e)  omasõnaline analüüs ja kokkuvõte (max 4 p) ____ punkti

2. HINNANG TÖÖ VORMILE(max 10 p) ____ punkti

     a) töö struktuur (max 2 p) ____ punkti

     b) lisad (max 1 p) ____ punkti

     c) üldine vormistus (max 2 p) ____ punkti

     d) illustratiivsus (max 1 p) ____ punkti

     e) refereerimine, tsiteerimine (max 1 p) ____ punkti

     f) kasutatud materjalide vormistus (max 1 p) ____ punkti

     g) tekstisisene viitamine (max 1 p) ____ punkti

     h) keelekasutus (max 1 p) ____ punkti

3. HINNANG TÖÖ PROTSESSILE (max 10 p) ____ punkti

     a) kontakt juhendajaga (max 2 p) ____ punkti

     b) töö kavandamine (max 3 p) ____ punkti

     c) kokkulepitud tähtaegadest kinnipidamine (max 2 p) ____ punkti

     d) õpilase isiklik tööpanus (3 p) ____ punkti

JUHENDAJA KOONDHINNANG KOGU TÖÖLE (max 40 p) ______ punkti.

Lubatud kaitsmisele : __________________  (kuupäev)

 _________________                                               ___________________________

(kuupäev)                                                                           (juhendaja allkiri)


 

 

Lisa 3 Retsensioon

Retsensent: _____________________________________

(nimi)

RETSENSIOON

_______ klassi õpilase _________________________________________ uurimistööle

______________________________________________________________________

(uurimistöö pealkiri)

Retsenseeritava uurimistöö maht on ____ lehekülge, millest põhiosa on _____ lk ning lisasid ____ lk. Materjali illustreerimiseks on kasutatud ___ joonist ja ___ tabelit. Kasutatud materjalide loetelus on ___ nimetust.

Sisuline hinnang  (max 20 punkti, iga osa max 4 punkti):

 

Hinnangu osa

Maksimaalse soorituse kirjeldus

Punktid, märkused

1.

Pealkiri, eesmärgid, töö struktuur

Uurimistöö pealkiri on töö sisuga vastavuses; eesmärgid on sõnastatud täpselt ja selgelt. Kõik uurimistöö kohustuslikud osad on töös olemas ja proportsionaalsed

 

2.

Teema teoreetiline käsitlus

Teema teoreetiline käsitlus on piisav. Materjalide valik on põhjendatud, ülevaade selge ja täpne

 

3.

Uurimisküsimus, hüpotees ja metoodika

Uurimisküsimus on formuleeritud selgelt ja täpselt. Materjali kogumiseks on valitud põhjendatud ja sobiv meetod

 

4.

Uurimus

Uurimuslik osa on hästi koostatud. Materjal on kogutud läbimõeldult. Materjali hulk on piisav usaldusväärsete järelduste tegemiseks

 

5.

Sisuline analüüs

Materjali analüüs on korrektne ja põhjalik, arutelu on selge, täpne ja süsteemne. Kokkuvõte annab selged ja konkreetsed vastused sissejuhatuses püstitatud eesmärkidele.

 

Vormistuse hinnang (max 10, iga osa max 2 punkti):

 

Hinnangu osa

Maksimaalse soorituse kirjeldus

Punktid, märkused

1.

Töö üldilme

Tekst ja pealkirjad on õiges kirjas ning suurusega, rööpjoondusega. Lehekülgedel numbrid korrektsed ja õiges kohas.

 

2.

Joonised ja tabelid

Joonised on nummerdatud, pealkirjastatud, allikatele on viidatud. Tabelid on loetavad, arusaadavad, pealkirjastatud ja nummerdatud, kogu töö ulatuses ühtselt vormistatud.

 

3.

Sisukord, kasutatud materjalid

Sisukord vastab tööle. Kasutatud materjalide loetelu on süstematiseeritud ja korrektseks nimekirjaks vormistatud.

 

4.

Viitamine

Viitamissüsteem on kogu töö ulatuses ühtne. Viited on vormistatud nõuetekohaselt.

 

5.

Keelekasutus

Sõnavara on teaduskeelele kohane, vigu ei ole. Arvude esitus on korrektne.

 

 

Kokku ________ punkti (maksimaalselt 30).

 

Retsensendi küsimused, märkused:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

 

 

 

Ettepanek hinnata töö hindega ___________________ (____)

                                                           (hinne sõnadega, numbriga)

 ________________                                                 _______________________

(kuupäev)                                                                                           (retsensendi allkiri)

 


 

 

Lisa 4. Kaitsekomisjoni hinnang

 

KAITSEKOMISJONI HINNANG JA LÕPLIK HINNE UURIMISTÖÖLE

Uurimistöö teema: ______________________________________________________________________

Uurimistöö koostaja, klass : _______________________________________________

Uurimistöö juhendaja: ____________________________________________________

Kaitsekomisjon annab kaitsmisele ja tööle järgmise hinnangu:

1.      kaitsekõne (max 8 p) ____ punkti

2.      ettekande näitlikustamine (max 4 p) ____ punkti

3.      esinemisoskus (max 4 p) ____ punkti

4.      ajalimiit (max 2 p) ____ punkti

5.      kompetentsus küsimustele vastamisel (max 4 p) ____ punkti

6.      töö üldmulje ( max 8 p) ____ punkti

 

Kaitsekomisjoni koondhinnang: _____ punkti (max 30 p)

           Juhendaja koondhinnang: _____ punkti (max 40 p)

        Retsensendi koondhinnang: _____ punkti (max 30 p)

                  Lõplik punktisumma: _____ punkti (max 100 punkti)

                                         Hinne: ___________________________

Kaitsekomisjoni liikmed:

1. _______________________________________ (nimi) _____________________ (allkiri)

2. _______________________________________ (nimi) _____________________ (allkiri)

3. _______________________________________ (nimi) _____________________ (allkiri)

Kuupäev: _______________________

 

 

 

Kaitsekõne

 8 punkti

6 punkti

4 punkti

2 punkt

 

Kaitsekõne annab tööst igati ammendava ülevaate (selgitab töö eesmärki, ülesandeid; annab ülevaate töö sisust ja protsessist ning tutvustab töö tulemusi, autori järeldusi jms

Kaitsekõne annab tööst peaaegu piisava ülevaate 

Kaitsekõne annab tööst esmase/ üldise ülevaate, kuid töö olemust ei ava ning seda tuleb küsimuste abil täpsustada

Kaitsekõne ei anna uurimistööst vajalikku ülevaadet

Näitlikustav abimaterjal

 4 punkti

3 punkti

2 punkti

1 punkt

 

On olemas on näitlikustav abimaterjal (esitlus vms), mis vastab nõuetele.

Näitlikustava abimaterjali koostamisel / kasutamisel on mõningaid eksimusi.

Näitlikustav abimaterjal on  ebapiisav.

Näitlikustav abimaterjal on ebapiisav ja vigane.

Esinemisoskus

 4 punkti

3 punkti

2 punkti

1 punkt

 

Õpilase esinemine on ilmekas ja huvitav; suhtlemine publikuga aktiivne; kõne tempo ladus; kõnelemine selge ja loogiline; keelekasutus korrektne ning kaitsekõnele kohane; slängi ega parasiitsõnu ei esine.

Õpilase esinemisoskusel on 1-2 puudujääki.

Õpilase esinemisoskusel on 3-5 puudujääki.

Õpilase esinemisoskusel on olulisi puudujääke.

Ajalimiit

 2 punkti

1,5 punkti

1 punkt

0,5 punkti

 

Õpilase kaitsekõne mahub etteantud 8 minutisse.

Õpilase kaitsekõne pikkus on etteantud ajast kuni 3 minutit pikem.

Õpilase kaitsekõne pikkus etteantud ajast kuni 5 minutit pikem või lühem.

Õpilase kaitsekõne pikkus ületab 2 korda etteantud aega.

Kompetentsus küsimustele vastamisel

4 punkti

3 punkti

2 punkti

1 punkt

 

Õpilane oskab arukalt ja enesekindlalt vastata kõikidele talle esitatud teemakohastele küsimustele; ta on ettevalmistunud retsensendi küsimustele/ märkustele vastamiseks.

Õpilane oskab arukalt ja enesekindlalt vastata enamusele talle esitatud küsimustele; enam-jaolt on ta ettevalmistunud retsensendile vastulauseks.

Õpilane on küsimustele vastamisel ebakindel, teeb üksikuid vigu või jätab vastamata ühele küsimusele; retsensendile vastulauseks on ettevalmistus vähene.

Õpilane on küsimustele vastamisel ebakindel ning oskab vastata vähestele esitatud küsimustele; ettevalmistus vastulauseks retsensendile on puudulik.

Töö üldmulje

(komisjon tutvub eelnevalt õpilase kirjaliku tööga)

 8 punkti

6 punkti

4 punkti

2 punkt

 

Uurimistöö vormistus on korrektne ja nõuetele vastav. Töö struktuur on loogiline ja arusaadav. 

Uurimistöö vormistuses on mõningaid ebatäpsused. Töö struktuur on üldiselt loogiline ja arusaadav. 

Uurimistöö vormistuses on mitmeid eksimusi ja ebatäpsusi. Töö liigendus on ebaotstarbekas.

Uurimistöö vormistuses on olulisi puudujääke. Töö liigendus on arusaamatu.

KOKKU: max  30 punkti

 

 

 

 

 [1]
 Uurimisprobleem on probleem, millele soovitakse töö käigus leida lahendus ning mis kajastub ka töös hüpoteesi ja/või uurimisküsimustena. Õpilane sõnastab uurimisküsimused ja/või hüpoteesi. UT koostaja eesmärk on uurimisküsimustele vastused leida / hüpotees osaliselt või täielikult kinnitada või ümber lükata. Hüpotees on teaduslik oletus. Uurimisküsimused ehk uurimisülesanded on lahtised küsimused (mitte kas-küsimused) ja peavad olema esitatud konkreetselt uuritavate teemade kohta. Uurimistöö pealkiri, eesmärk, hüpotees/uurimisküsimused ja järeldused peavad olema omavahel kooskõlas

[2]Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilastööde vormistusjuhendile vastav

[3]komisjoni koosseis määratakse kooli juhtkonna poolt

[4]vajadusel

[5]Kui on kaks juhendajat

Viimati uuendatud Pühapäev, 31 August 2014 13:59
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!