Hoolekogu koosolekute päevakorrad ja otsused Prindi Saada link
Hoolekogu
Kolmapäev, 01 September 2010 14:19

18. mai 2015. a

 

PÄEVAKORD:

1. Toitlustamine 2015/2016. õppeaastal - Margus Veri.

2. Uute õpetajakandidaatide tutvustamine - Margus Veri.

3. Klasside täituvuse ülemise piirnormi kehtestamine - Margus Veri.

4. Ülevaade õppe-kasvatustööst 2014/2015. õppeaastal - Eevi Palu.

5. Kooli arengukava täiendamine - Sille Arust.

6. Kokkuvõte hoolekogu tööst 2014/2015. õppeaastal - Tarmo Rannak.

 

OTSUSED:

1. Anda nõusolek kehtestada klasside täituvuse ülemiseks piirnormiks 26 õpilast.

2. Hinnata hoolekogu töö 2014/2015. õa heaks.

 

 

05. veebruar 2015. a

 

PÄEVAKORD:

1. Muudatused kooli põhimääruses - Margus Veri.

 

OTSUSED:

1. Kiita heaks muudatused kooli põhimääruses.

 

 

29. detsember 2014. a

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade kooli 2015. a eelarve kava projektist - Margus Veri.

2. Tagasivaade õppe- ja kasvatustööle ning plaanid järgmiseks õppeaastaks - Margus Veri.

3. Ülevaade toitlustamisest koolis - Margus Veri.

4. Ülevaade kooli uue arengukava väljatöötamisest - Sille Arust.

 

OTSUSED:

1. Kiita heaks kooli eelarve kava projekt.

2. Edastada kooli arengukava kohta käivad ettepanekud 15. jaanuariks 2015.

 

 

27. oktoober 2014. a

 

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu endiste liikmete ärasaatmine ja uute liikmete vastuvõtmine - Margus Veri.

2. Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine ning hoolekogu uude koosseisu valitud liikmete vastuvõtmine - Margus Veri.

3. Hoolekogu tööplaani koostamine - Signe Raudver.

4. Muudatustest koolielus - Margus Veri.

 

OTSUSED:

1. Valida hoolekogu esimeheks Tarmo Rannak.

2. Valida hoolekogu aseesimeheks Margit Blehner.

3. Tehti ettepanek hoolekogu liikmeteks võtta: Pille Tamm (lastevanemate esindaja), Imbi Tamm (vilistlaste- ja lastevanemate esindaja), Margus Alttoa (lastevanemate esindaja), Signe Raudver (õpetajate esindaja), Veiko Vetik (õpetajate esindaja) ja Merili Ilm (õpilaste esindaja).

4. Kinnitada hoolekogu 2014.-2015. õppeaasta tööplaan.

 

 

29. mai 2014. a

 

PÄEVAKORD:

1. Muudatustest Pärnu hariduselus - Margus Veri.

2. Ülevaade uute õpetajate konkursist - Margus Veri.

3. Toitlustus koolis - Margus Veri.

4. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2013/1014. õppeaastal - Eevi Palu.

5. Kokkuvõte hoolekogu tööst - Age Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Lõpetada leping OÜ Liisiga jätkuvate puuduste korral ennetähtaegselt.

2. Alates 01. jaanuarist 2016 hakkab Pärnu Ülejõe Gümnaasium ise toitlustama.

3. Hinnata hoolekogu töö 2013/2014. õppeaastal rahuldavaks.

 

 

19. veebruar 2014. a

 

PÄEVAKORD:

1. Kooli põhimääruse muutmine - Age Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Nõustuda muudatustega Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi põhimääruses.

 

 

9. jaanuar 2014. a

 

PÄEVAKORD:

1. Otsuse eelnõu Pärnu linna munitsipaalkoolide ümberkorraldamisest - Age Roosipuu.

2. Ülevaade õppe- ja kasvatustööst 2013.-2014. õppeaastal - Eevi Palu.

3. Muudatustest uues põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses - Sille Arust.

 

OTSUSED:

1. Teha Pärnu Linnavalitsusele järgmised ettepanekud:

  • Sisse viia muusikasuund Pärnu Ühisgümnaasiumis.
  • Lubada Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi õpilastel lõpetada gümnaasium oma koolis oma õpetajatega  ja oma õppekava järgi vastavalt Pärnu Linnavalitsuse lubadustele.
  • Selgemalt välja kirjutada suurtes põhikoolides õppekeskkonna ja õpilaste arengutoetamise tagamise võimalused.

2. Kehtestada muudetud kord kooli õppealajuhatajate, tugispetsialistide ning teiste kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks.

3. Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitada lapsevanemal koolivalmiduse kaart.

 

 

18. november 2013. a

 

PÄEVAKORD:

1. Koolikvõrgu ümberkorraldamise komisjoni liikme valimine - Age Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Valida koolivõrgu ümberkorraldamise komisjoni Age Roosipuu.

 

 

31. oktoober 2013. a

 

PÄEVAKORD:

1. Muudatused Pärnu hariduselus - Margus Veri.

2. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2012/2013. õppeaastal - Eevi Palu.

3. Kooli uuest õppekavast - Sille Arust.

4. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine - Age Roosipuu.

 

OTTSUSED:

1. Soovitada valida kooli pidaja esindajaks hoolekogusse Jüri Lebedev.

2. Hinnata kooli õppekava sobivaks.

3. Kinnitada hoolekogu 2013/2014. õa tööplaan.

 

 

7. mai 2013. a

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade muutustest Pärnu koolivõrgus - Margus Veri.

2. Kokkuvõte hoolekogu tööst ja plaanid järgmiseks õppeaastaks - Age Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Hinnata hoolekogu töö 2012.-2013. õppeaastal rahuldavaks.

 

 

14. november 2012. a

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade muutustest haridusmaastikul - Margus Veri.

2. Kooli eelarvega seotud küsimused - Margus Veri.

3. Ülevaade kooli arengukava ja uue õppekava rakendamisest - Sille Arust.

4. 9.a klassi õpilase [...] koolikohustuse täitmise ja õppeedukusega seotud küsimused - Eevi Palu.

 

OTSUSED:

1. Mitte nõustuda põhikoolide ja gümnaasiumite lahutamisega ilma veenvate põhjendusteta.

2. Imbi Tammel ja Age Roosipuul võtta osa 19. novembril 2012 toimuvast Pärnu hariduselu arengukava avalikust arutelust.

3. Soovitada [...] minna õppima Krabi Põhikooli, kui õppeedukus ja koolikohustuse täitmine ei parane.

 

 

4. september 2012. a

 

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu uue koosseisu kinnitamine - Age Roosipuu.

2. Hoolekogu tööplaani koostamine ja kinnitamine - Age Roosipuu.

3. Muudatused koolikorralduses - Margus Veri.

4. Kokkuvõte õppe- ja kasvatustööst 2011/2012. õppeaastal - Eevi Palu.

 

OTSUSED:

1. Kinnitada hoolekogu 2012/2013. õppeaasta koosseis.

2. Kinnitada hoolekogu 2012/2013. õppeaasta tööplaan.

3. Nõustuda tundide algusaja muutmisega.

 

 

24. mai 2012. a

 

PÄEVAKORD:

1. 1. klasside õpilaste arvuga seotud küsimused - Margus Veri.

2. Ülevaade uue "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" rakendamisest koolis - Sille Arust.

3. Kokkuvõte hoolekogu tööst ja plaanid järgmisesks õppeaastaks - Age Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Lubada vastu võtta igasse 1. klassi kuni 26 õpilast.

2. Hinnata hoolekogu töö 2011.-2012. õppeaastal rahuldavaks.

 

 

23. jaanuar 2012. a

 

PÄEVAKORD:

1. Ülevaade kooli eelarve kava projektist - Margus Veri.

2. Tehnoloogilised ja tehnilised probleemid koolimajas - Viktor Voronovski.

3. Ülevaade õpilase individuaalse arengu toetamisest koolis - Eevi Palu.

4. Kooli söökla toitude kvaliteedi ja maitseomaduste kontrollimise tulemused - Tauri Roosipuu.

 

OTSUSED:

1. Hoolekogu usaldab direktori poolt eelarvesse planeeritud raha kasutust.

2. Viktor Voronovskil kontrollida kevadisel koolivaheajal ventilatsiooniga seostuvaid probleeme ruumi A 205 baasil.

3. Age Roosipuul koostada kiri OÜ Liisile ettepanekutega kooli söökla toitude kvaliteedi ja töökorralduse kohta.

 

 

8. september 2011. a

 

PÄEVAKORD:

1. Hoolekogu uue koosseisu kinnitamine – Age Roosipuu.

2. Hoolekogu tööplaani tegemine ja kinnitamine – Age Roosipuu.

3. Pärnu linna aasta õpetaja kandidaatide kinnitamine kategooriates aasta noor õpetaja ja aastate õpetaja – Margus Veri.

 

OTSUSED:

1. Kinnitada hoolekogu 2011.-2012. õa koosseis.

2. Kinnitada hoolekogu 2011.-2012. õa tööplaan.

3. Valida Pärnu linna aasta õpetaja kandidaadiks kategoorias aasta noor õpetaja Fred Rõigas.

4. Valida Pärnu linna aasta õpetaja kandidaadiks kategoorias aastate õpetaja Mari Raidmets.

Viimati uuendatud Kolmapäev, 20 Mai 2015 10:03
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!