Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord Prindi Saada link
Hoolekogu
Kolmapäev, 01 September 2010 14:07

 


                                                                                                                                   

PÄRNU LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

 

Pärnu                                                                              27.detsember 2010 nr 13

 

 

 

Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide

hoolekogude moodustamise kord ja töökord

 

 

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja Pärnu Linnavolikogu 16.12. 2010 otsuse nr 88 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkti 1.1 alusel.

 

 

1. peatükk

Üldsätted

 

§ 1. Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord, ülesanded ja töökord.

 

§ 2. Hoolekogu mõiste

(1) Munitsipaalüldhariduskooli (edaspidi kooli) hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

(2) Kooli hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest,

kooli põhimäärusest, käesolevast määrusest ning teistest õigusaktidest.

 

 

2. peatükk

Hoolekogu moodustamine ja koosseisu kinnitamine

 

§ 3. Hoolekogu esindajate valimise algatamine

Hoolekogu esindajate valimise algatab kooli direktor (edaspidi direktor).

 

§ 4. Kooli pidaja esindaja nimetamine hoolekogusse

Kooli pidaja esindaja nimetab koolide hoolekogudesse Pärnu Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu).

 

§ 5. Hoolekogusse esindajate valimine

(1) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine hoolekogusse toimub vanemate üldkoosolekul.

(2) Õpilaste esindaja valimine hoolekogusse toimub õpilasesinduse koosolekul.

(3) Õpetajate esindajate valimine toimub õppenõukogu koosolekul.

(4) Mittestatsionaarse õppevormiga kooli hoolekogusse ei valita vanemaid. Vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub  õppenõukogus.

(5) Toimetuleku- ja hooldusõppevormiga kooli hoolekogusse ei valita õpilaste ja  vilistlaste esindajat. Vanemate ja kooli toetavate organisatsioonide esindajate valimine toimub vanemate üldkoosolekul.

(6) Esindajate valimine kooli hoolekogusse toimub avaliku hääletamise teel.

(7) Esindajate valimine kooli hoolekogusse protokollitakse.

 

§ 6. Hoolekogu moodustamine ja koosseisude kinnitamine

(1) Direktor esitab Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) iga aasta 1. novembriks hoolekogu moodustamiseks ja liikmete kinnitamiseks taotluse, milles on märgitud hoolekogusse valitud isikud, nende staatus hoolekogus ning valimise alus.

(2) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kehtestab linnavalitsus.

 

§ 7. Põhikooli hoolekogu koosseis

(1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:

1) kooli pidaja esindaja;

2) vanemate esindajad;

3) õppenõukogu esindaja;

4) vilistlaste esindaja;

5) kooli toetavate organisatsioonide esindaja.

(2) Põhikooli hoolekogu on vähemalt 7-liikmeline.

(3) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

(4) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja  kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

(5) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

(6) Toimetuleku- ja hooldusõppevormiga kooli hoolekogusse ei kuulu õpilasesinduse ja vilistlaste esindaja.

 

§ 8. Gümnaasiumi ja ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseis

(1) Gümnaasiumi ja ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:

1) kooli pidaja esindaja;

2) vanemate esindajad;

3) õppenõukogu esindajad;

4) õpilaste esindajad;

5) vilistlaste esindajad;

6) kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

(2) Gümnaasiumi ja ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu on vähemalt 9-liikmeline.

(3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuulub vähemalt kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid, ning nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilaste vanemate esindajad.

(4) Gümnaasiumi ja ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

(5) Gümnaasiumi ja ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

(6) Mittestatsionaarse õppevormiga ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogusse ei kuulu vanemad.

 

§ 9. Hoolekogu liikmete volituste kestus

(1) Hoolekogu liikmete volitused kestavad uute liikmete nimetamiseni.

(2) Hoolekogu liikmetel on õigus kirjaliku avalduse alusel oma volitustest loobuda.

 

§ 10. Hoolekogu koosseisu muutmine

Hoolekogu liikme volituse lõppemisest teavitab direktor linnavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

 

 

3. peatükk

Hoolekogu ülesanded ja töökord

 

§  11. Hoolekogu ülesanded

Kooli hoolekogu:

1) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta enne nende  kehtestamist;

2) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust muudatuste kohta enne nende kehtestamist;

3) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;

4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta enne nende kehtestamist;

5) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;

6) annab nõusoleku riiklikus õppekavas sätestatud õppeainete nimistu muutmiseks;

7) teeb kooli pidajale ettepaneku gümnaasiumis või selle üksikutes klassides õppekeele muutmiseks;

8) annab nõusoleku kooli pidajale seaduses kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamiseks gümnaasiumis;

9) annab nõusoleku kooli pidajale kehtestada põhikooli klassi täituvuse ülemiseks piirnormiks kuni 26 õpilast;

10) annab arvamuse gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste ja korra kohta enne nende kehtestamist;

11) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta enne nende kehtestamist;

12) teeb ettepaneku pikapäevarühma moodustamiseks, töö planeerimiseks ja korraldamiseks ning annab nõusoleku suurema rühma täitumuse ülemine piirnormi kehtestamiseks;

13) osaleb kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;

14) teeb koostööd kooliga õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamiseks;

15) annab arvamuse kooli kodukorra ja selle muudatuste kohta enne nende kehtestamist;

16) lahendab õpilaste või nende vanemate esitatud pretensioone õpetamist ja kasvatamist puudutavates vaidlusalastes küsimustes;

17) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;

18) nimetab oma esindaja kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava  konkursi komisjoni;

19) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;

20) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;

21) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

 

§ 12. Hoolekogu õigused

Hoolekogul on õigus:

1) saada direktorilt ülevaade kooli õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust, eelarve täitmisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;

2) saada direktorilt ning linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;

3) kaasata vajadusel hoolekogu töösse vastava ala asjatundjaid ja eksperte.

 

§ 13. Hoolekogu juhtimine ja töökord

(1) Hoolekogu valib avaliku hääletamise teel oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

(2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

(4) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

(5) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, protokollib hoolekogu sekretär, tema äraolekul sekretäri ülesandeid täitev hoolekogu liige.

(6) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:

1) tegevuse eesmärgid;

2) tegevuse sisu;

3) ülesannete täitmise tähtajad ja vastutajad.

 

§ 14. Koosolekute läbiviimine

(1) Koosoleku päevakorra ja asjakohased materjalid valmistab ette hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

(3) Hoolekogu võib vajadusel oma töösse kaasata eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

(4) Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

(5) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta õpilasesinduse esindajad, linnavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

(6) Hoolekogu koosolekud protokollitakse ja dokumente peetakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

 

 

4. peatükk

Hoolekogu otsused ja nende täitmine
 

§ 15. Hoolekogu otsustusvõime, otsuste vastuvõtmine ja täitmine

(1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

(2) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(3) Hoolekogu otsused on avalikud, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

(4) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab direktor koostöös linnavalitsusega.

(5) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning annab ülevaate ettepanekute täitmisest  järgmisel hoolekogu koosolekul.

 

§ 16. Otsuste vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

(1) Hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu.

(2) Otsuse vastuvõtmiseks saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

(3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär, tema äraolekul sekretäri ülesandeid täitev hoolekogu liige. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

 

§ 17. Aruandlus

(1) Hoolekogu esimees esitab õppeaasta jooksul tehtud töö aruande hiljemalt iga õppeaasta  vanemate esimesele üldkoosolekule heakskiitmiseks.

(2) Hoolekogu esimees esitab hoolekogu töö aruande ja uue õppeaasta tööplaani haridus- ja kultuuriosakonnale iga aasta 1. novembriks.

 

 

5. peatükk

Lõppsätted

 

§ 18. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 31. detsembril 2010.

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Kivimägi                                                                    /allkirjastatud digitaalselt/
Linnapea                                                                                Tiina Roht

                                                                                              Linnasekretär

Viimati uuendatud Reede, 06 Mai 2011 14:22
 
Free template 'Feel Free' by [ Anch ] Gorsk.net Studio. Please, don't remove this hidden copyleft!